Ogłoszenia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci, jest Elżbieta Dudek-Ruszil Dyrektor Klubu Zabawy Twórczej „Tygrysek Ed” z siedzibą ul. Mietniowska 3e, 30-240 Wieliczka.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informujemy, że:

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 3. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 5. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 6. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 10. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 11. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

 

 

Dzień Rodziny

Wszystkich Rodziców wraz z dziećmi i bliskimi zapraszamy w dn. 12. 06 (  wtorek ) o godz. 17.15 na  świętowanie Dnia Rodziny do Świetlicy w Lednicy Górnej.
Jak co roku to spotkanie będzie także okazją do prezentacji osiągnięć dzieci  i pożegnania odchodzących przedszkolaków.

 

Wakacje

W okresie lipca i sierpnia nasza placówka będzie czynna w godzinach 6.00- 17.00. z wyjątkiem 13-17 sierpnia.
W wakacje nie będą odbywać się zajęcia z j. ang.( lipiec, sierpień) i rytmiki ( sierpień).
Prosimy o zgłoszenie obecności dzieci  na ten okres  do dnia 25.05. 

 Nabór 2018/19

.

 

Taniec -zajęcia dodatkowe

Rodzice, którzy zapisali dzieci na zajęcia dodatkowe informujemy, że  zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 13,05- 13,35. Odpłatność wynosi 20 zł. na miesiąc.

Zajęcia dodatkowe 2017/18

W ramach opłat czesnego każde z dzieci ma zapewnione uczestnictwo w zajęciach z j. ang. (2xtydz.)
i rytmiki. 
Zajęcia z j. angielskiego  odbywać się będą od 18.09 w poniedziałki i środy o godz 9.30-10,15.
Rytmika zaplanowana jest od 21.09 w czwartki o godz. 10.00.

Inne dodatkowe zajęcia możliwe do zorganizowania;

Przedszkoliada” – zajęcia z piłką w piątek o 14.00 – koszt 34 zł./msc
Gimnastyka korekcyjna– termin do uzgodnienia.
J.angielski – 3 lekcja dla starszaków- proponowany termin czwartek 13.40- 14.10 – 30 zł. / grupa.
Taniec towarzyski dla dzieci.
Inne -do uzgodnienia w trakcie zebrania.